4.fáza uvoľňovania opatrení

20. mája 2020 | Aktuality

Karanténa Pre osoby prichádzajúce zo zahraničia sa vzťahuje povinnosť štátnej karantény. Výnimky za jasne stanovených pravidiel platia pre viaceré skupiny. Podrobnosti nájdete tu. Vzor potvrdenia o výkone zamestnania nájdete tu. Rúška: Pre všetkých ľudí platí povinnosť mať na verejnosti zakryté ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do dvoch rokov, osoby so závažnou poruchou autistického spektra, vodičov MHD v uzavretých... Read more »

Karanténa

Pre osoby prichádzajúce zo zahraničia sa vzťahuje povinnosť štátnej karantény. Výnimky za jasne stanovených pravidiel platia pre viaceré skupiny. Podrobnosti nájdete tuVzor potvrdenia o výkone zamestnania nájdete tu.

Rúška:

Pre všetkých ľudí platí povinnosť mať na verejnosti zakryté ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do dvoch rokov, osoby so závažnou poruchou autistického spektra, vodičov MHD v uzavretých kabínach a ďalších. Podrobnosti tuaktualizácia opatrenia o výnimku pre umelcov tu a ďalšiu aktualizáciu, ktorá opatrenia zmierňuje, nájdete tu.

Činnosť obchodov a prevádzok:

Činnosťou obchodov a prevádzok sa zaoberá nasledovné opatrenie.

Z opatrenia možno v skratke konštatovať nasledovné:

Predajne

Otvorené môžu byť za dodržiavania protiepidemických opatrení všetky maloobchodné predajne vrátane prevádzok v obchodných centrách.

Obchodné centrá

·         V obchodných centrách môžu byť otvorené všetky prevádzky s výnimkou vnútorných detských kútikov.

·         Musia zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),

·         Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Dezinfikovať sa musia každú hodinu.

·         Vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou).

·         V priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného stravovania.

Služby

Naďalej sú zatvorené nočné kluby a kasína, rovnako ako aj prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, zábaly), kryokomory, soľné jaskyne, hydromasáže a ďalšie mokré procedúry. Pre verejnosť sú zatvorené aj umelé a prírodné organizované kúpaliská, vnútorné športoviská a fitness centrá.

Otvorené môžu byť:

·         prírodné liečebné kúpele a liečebne na základe návrhu lekára

·         vonkajšie športoviská bez otvorených šatní, bez prítomnosti obecenstva

·         vnútorné športoviská, umelé kúpaliská (plavárne) len pre športové kluby

·         zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení

·         prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, tetovacie salóny, služby nastreľovania náušníc, piercing, manikúry, pedikúry, soláriá, masáže (okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže). Pri masážach je povolené používanie olejov, krémov a gélov.

·         vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad a prevádzky v ich priestoroch (napr. stánky so suvenírmi alebo občerstvením)

·         vonkajšie a vnútorné turistické atrakcie (nie vnútorné priestory ZOO a botanických záhrad)

·         múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene

·         zariadenia, v ktorých sa prevádzkuje individuálne vyučovanie s jedným žiakom.

Opatrenia v otvorených obchodoch:

·         Obchody môžu vpustiť do svojich priestorov len zákazníkov so zakrytým nosom a ústami – rúškom, šatkou, šálom a podobne. Táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania.

·         Pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice.

·         Zachovávať odstupy osôb minimálne 2 metre

·         Počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky; táto podmienka sa nevzťahuje na deti

·         Na všetky vstupy do prevádzky musia obchody viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

·         Vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov

·         Zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko

·         Od pondelka do piatka je v predajniach potravín a drogérie od 9:00 do 11:00 vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou ochorením COVID-19.

 

Opatrenia v reštauráciách:

Sú obdobné ako opatrenia v obchodoch, navyše:

·         zákazníci musia nosiť rúška, ktoré si však môžu zložiť na čas potrebný na konzumáciu nápojov a jedál

·         medzi stolmi musí byť odstup aspoň dva metre

·         za jedným stolom môžu sedieť najviac dvaja ľudia, alebo rodičia s deťmi; pri jednom stole môžu sedieť aj viacerí ľudia, ak sa zabezpečí odstup minimálne 2 metre

·         personál musí nosiť rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov si dezinfikovať ruky

·         po každom zákazníkovi sa musia dezinfikovať stoly a stoličky

·         hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, sušiče rúk musia byť znefunkčnené, keďže vytvárajú aerosól; hygienické zariadenia sa musia dezinfikovať každú hodinu

·         otvorené môžu mať od 6:00 do 22:00

·         V prevádzkach verejného stravovania je možné používať kuchynský riad (taniere, príbory, poháre), ak sa zabezpečí strojové umývanie pri teplote 80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedku (podľa § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.Z. a prípadne aj za použitia vhodného dezinfekčného prostriedku,

·         umytý riad neutierať textilným utierkami ale uložiť do zariadenia na odkvapkanie riadu (na prípadné dosušenie/leštenie používať jednorazové papierové utierky),

·         ručné umývanie kuchynského riadu v súčasnej epidemiologickej situácii v prevádzkach verejného stravovania je zakázané.

·         Príbor by nemal byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale mal by byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej vreckovky. Ak prevádzka verejného stravovania nevie splniť požiadavky na strojové umývanie riadu, ÚVZ SR odporúča používanie nevratných obalov na podávanie pokrmov a nápojov.

 

Opatrenia pre hotely a ubytovne:

·         môžu ubytovávať aj krátkodobo, avšak len v izbách s vlastnou kúpeľňou a WC

·         po každom ubytovanom hosťovi musí byť izba voľná minimálne 24 hodín

·         zatvorené musia byť wellness a fitness centrá, bazény a iné vnútorné priestory voľnočasových aktivít v priestoroch ubytovacích zariadení

 

Opatrenia pre taxislužby:

·         vodiči aj cestujúci musia mať na tvári rúško alebo iným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty

·         cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách, maximálne dvaja

·         odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre cestujúceho, ktoré zabráni prieniku aerosólu medzi týmito priestormi

·         po každom zákazníkovi absolvovať prestávku minimálne 15 minút

·         po každom zákazníkovi vykonať dezinfekciu priestoru pre zákazníkov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom

·         klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá

 

Služby starostlivosti o ľudské telo:

·         zamestnanci týchto prevádzok musia mať tvárový štít alebo ochranné okuliare, to sa netýka zamestnancov solárií

·         medzi jednotlivými zákazníkmi treba vydezinfikovať pracovné miesto (stoly, kreslá, umývadlá), tomu treba prispôsobiť aj harmonogram prevádzky

·         zákazník pri ošetrovaní tváre, strihaní, umývaní vlasov nemusí nosiť rúško

 

Autoškoly:

·         pri praktickej výučbe môže byť v aute vždy len inštruktor a jeden účastník kurzu, obaja musia mať rúška; pri skúškach sa povoľuje aj prítomnosť ďalšieho skúšobného komisára

·         po každom výcviku treba vozidlo, resp. trenažér vydezinfikovať

·         medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka najmenej 15 minút

·         pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice)

 

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

·         obmedziť predaj vstupeniek (miesteniek) tak, aby boli dodržané dvojmetrové odstupy sediacich divákov. Dvojsedačka alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov,

·         hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

·         zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),

·         vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,

·         pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov),

·         zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov,

·         vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou). Návštevníci po zakúpení vstupeniek musia zaujať svoje miesto v sále,

·         prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel

·         návštevníci sú povinní nosiť rúška

Prevádzky umelých kúpalísk (plavární) sú súčasné povinné dodržiavať nasledovné:

·         vstup majú umožnený len členovia športových klubov,

·         zabezpečí sa meranie teploty a osobám s teplotou vyššou ako 37,0 °C sa nepovolí vstup na kúpalisko,

·         vedie sa evidencia osôb s pobytom v bazéne,

·         zabezpečí sa časový interval medzi striedaním športových klubov pre dezinfekciu používaných priestorov (šatne, WC a sprchy), ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine,

·         zabezpečí sa, aby členovia športového klubu s výnimkou pobytu vo vode a sprchovania používali rúško,

·         zabezpečí sa, aby členovia športových klubov po pobyte v bazéne v čo najkratšom čase opustili priestory kúpaliska,

·         pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),

·         prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie; bazény nesmú mať funkčné atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov,

·         pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,

·         pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. V bazénoch sa spravidla udržiava obsah voľného chlóru od 0,5 mg/l do 1 mg/l,

·         na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie,

·         na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť  je potrebné najmä  čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),

·         hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

·         na kúpaliskách je potrebné  zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk).

Obchody zatvorené v nedeľu:

Všetky obchody a prevádzky služieb, ktoré môžu fungovať, musia mať zatvorené v nedeľu, ktorá je určená ako sanitárny deň.

 

Zatvorenie v nedeľu neplatí pre:

·         veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“,

·         nemocničné lekárne a verejné lekárne, ako aj pre nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti, ak v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby.

·         Čerpacie stanice

·         Prevádzky telekomunikačných operátorov

·         Prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením

·         Prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb

·         Prevádzky donáškových služieb

·         Prevádzky ubytovacích zariadení

·         Prírodné liečebné kúpele a liečebne poskytujúce starostlivosť na základe návrhu lekára

·         Vonkajšie športoviská

·         Zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení

·         Vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad

·         Vonkajšie turistické atrakcie

·         Múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene

Podrobnosti tu

Hromadné podujatia:

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa umožňuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte do 100 osôb.

Zakazuje sa usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

·         vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

·         vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a  predmetov,

·         zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

·         zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

·         zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

·         ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

·         pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

·         zákaz podávania rúk,

·         pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov,

·         zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.

Pod zákaz organizovania hromadných podujatí nespadajú zasadnutia štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy za jasne stanovených hygienických pravidiel a protiepidemických opatrení.

Podrobnosti tu.

Svadobné obrady, bohoslužby a ďalšie náboženské obrady sa môžu konať za dodržania protiepidemických opatrení. Pobyt v priestoroch je možný len s rúškom alebo podobne prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vchode je potrebné vydezinfikovať si ruky, dodržiavať rozostup dva metre, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby, je potrebné dodržiavať podávanie chleba výhradne na ruku. Ak to možnosti a počasie dovolí, treba uprednostniť vykonávanie obradov v exteriéri. Podrobnosti tu.

Pohrebné obrady sa môžu konať za dodržania podobných podmienok: vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), pri vchode do priestorov pohrebného obradu treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice. Zabezpečiť treba, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre, smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou. Dodržiavať treba respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

V priestoroch treba vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov. Tam, kde je to možné, je vhodné prednostne usporadúvať pohrebné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti). Pri východe z priestorov pohrebného obradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu. Podrobnosti tu.