Návrh – VZN č. 2-2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rudlov

26. novembra 2021 |

Návrh - VZN č. 2-2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rudlov

Návrh - VZN č. 2-2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rudlov