Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Rudlov – rok 2023