Schôdza DHZ Rudlov

30. augusta 2019 | Aktuality

V stredu, 28.8., sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnila ustanovujúca schôdza DHZ Rudlov.

V stredu, 28.8., sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnila ustanovujúca schôdza DHZ Rudlov. Náš dobrovoľný hasičský zbor sa bude uchádzať o zaradenie do kategórie “C“, nakoľko spĺňame podmienky akcieschopnosti a podmienky minimálnych početných stavov, funkčného zloženia členov a minimálneho technického vybavenia uvedeného v prílohe č. 1c Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov.

Náš dobrovoľný hasičský zbor je pripravený plniť hlavné úlohy v činnosti DHZ, ktoré sú zamerané na protipožiarnu prevenciu a akcieschopnosť zásahových hasičských jednotiek, na prácu s mládežou, kultúrno-spoločenskú činnosť a aktivitu členov DHZ pri plnení úloh, ktorými ich poverí obecné zastupiteľstvo a pod.