Cirkev

OZNAMY FÚ

1. Zajtra, v stredu 25. marca, slávime prikázaný sviatok Zvestovania našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne. Svätú liturgiu budem sláviť neverejne za všetkých veriacich našej farnosti. Keďže tento sviatok pripadá na stredu Veľkého pôstu, Cirkev nám udeľuje voľnicu.

2. Pozývam všetkých pripojiť sa k výzve Svätého Otca Františka, aby sme sa všetci zajtra 25. marca 2020 o 12.00 spoločne pomodlili modlitbu Otče náš.

3. Pápež František: V najbližší piatok 27. marca budem o 18. hodine predsedať modlitbovému momentu v posvätnom priestore pred Bazilikou sv. Petra s prázdnym námestím. Už teraz pozývam všetkých duchovne sa zúčastniť prostredníctvom komunikačných prostriedkov. Budeme počúvať Božie slovo, prednesieme naše prosby a budeme adorovať Najsvätejšiu sviatosť, s ktorou na záver dám požehnanie Urbi et Orbi, s ktorým bude spojená možnosť prijať plnomocné odpustky.“

o. Marek

 

História gréckokatolíckej cirkvi v našej obci Rudlov siaha až za rozhranie 18. a 19. storočia. Podľa písomných záznamov bol v rokoch 1796 – 1807 v obci farárom Bazilus Ladžinský. Pravdepodobne v tomto období bola postavená aj drevená cerkev so šindľovou strechou na mieste terajšej farskej záhrady. Na juhozápadnom okraji tejto parcely bol aj cintorín. V roku 1822 si miestni veriaci postavili nový chrám, zasvätený Presvätej Bohorodičke. Vybudovaný bol na stredovekom základe. Vnútorný priestor je krytý klenbami, presbytérium je polkruhovo uzavreté.

Chrám má predstavanú vežu s vysokou stanovou strechou, delenou kordónovou rímsou. Vnútorné zariadenie chrámu je z prvej polovice 20.storočia. Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky bola v priebehu 19. a 20. storočia viackrát opravovaná. Najvýraznejšie úpravy boli prevedené v druhej polovici 20. storočia a začiatkom nového tisícročia.

 • 1969 – nová fasáda
 • 1974 – nová strecha
 • 1980 – vnútorná maľba
 • 1990 – odstránenie ikonostasu
 • 1992 – inštalovanie nového oltára
 • 1996 – plynofikácia chrámu
 • 2002 – rekonštrukcia strechy veže
 • 2004 – rekonštrukcia strechy a nová omietka
 • 2007 – elektrifikácia zvonov, rekonštrukcia sakristisie, rozšírenie a zariadenie novým nábytkom

Vo farnosti pôsobili kňazi:

 • 1796 – 1807 Ladžinský Bazilus
 • 1807 – 1817 Kmeť Georgius
 • 1817 – 1824 Dobriansky Joanes
 • 1824 – 1846 Vivravec Petrus
 • 1846 – 1847 Demjanovič Alexander
 • 1847 – 1850 Bradač Adalbertus
 • 1850 – 1870 Danielovič Jozephus
 • 1870 – 1888 Petraši Andreaš
 • 1888 – 1922 Brinský Antonin
 • 1922 – 1933 Takáč Mikuláš
 • 1933 – 1952 Želinský Jozef
 • 1959 – 1965 Nadzam Jozef
 • 1965 – 1968 Džugan Ján
 • 1968 – 1972 Želinský Jozef
 • 1972 – 2003 Michal Hulaj-Kosťun
 • 2003 – 2009 Sopko Jozef
 • 2009 – 2017 Olšavský Peter
 • 2017 – Saraka Marek

V obci Rudlov sa 20. decembra 1817 na gréckokatolíckej fare narodil Adolf Ivanovič Dobrianský, národný buditeľ, ochránca práv zakarpatského ľudu, spoluzakladateľ Matice slovenskej, poslanec uhorského snemu. Žiadal rovnaké práva v jazyku pre Rusínov a Slovákov. A. I. Dobrianský zomrel v roku 1901 a pochovaný je v Čertižnom v okrese Medzilaborce. Dňa 11. apríla 1991 bola na jeho rodnom dome – gréckokatolíckej fare v Rudlove odhalená pamätná tabuľa za účasti predstaviteľov vlády a Matice slovenskej. V päťdesiatych rokoch minulého storočia v období prenasledovania gréckatolíckej cirkvi pôsobili vo farnosti dvaja pravoslávni kňazi – Jozef Nadzam a Ján Džugan. Chrám navštevovalo len niekoľko rodín. Ostatní veriaci navštevovali rímskokatolícky kostol v Soli. V roku 1968 bola gréckokatolícka cirkev obnovená. Na miestnu faru sa vrátil o. Jozef Želinský, ktorého v čase Soboru „vyviezli“ aj s rodinou na Moravu. Farský úrad patril v minulosti do Mukačevskej diecézy. Od roku 1968 patrili ku farnosti Rudlov aj filiálky Soľ, Čaklov a Zámutov. Od roku 2000 sa obec Zámutov stala samostatnou farnosťou s filiálkou Čaklov. Obec Soľ ostala filiálkou farnosti Rudlov. V tomto roku bol posvätený základný kameň novej cerkvi v obci Soľ. Výstavba nového chrámu bola dokončená v roku 2008. Chrám je zasvätený svätému Cyrilovi a Metodovi. Slávnostne ho posvätil vladyka Ján Babjak SJ.

V súčasnosti naša farnosť zaznamenáva rozmach nielen v rámci náboženského a duchovného života, ale aj v materiálno-technických záležitostiach. Dôkazom toho je aj výstavba novej farskej budovy, ktorá bola postavená v rokoch 2011 – 2013. V septembri 2013 ju slávnostne posvätil otec arcibiskup Ján Babjak SJ.

Mgr. Magdaléna Nemčíková