Škola v obci

Škola v obci

Až do roku 1922 – kedy bol prijatý tzv. „Malý školský zákon“, upravujúci povinnú školskú dochádzku a systém národných škôl ČSR, pre ľudové školstvo, platil zákon z roku 1868. Podľa tohto zákona verejnú školu mohli zriaďovať: cirkvi, spolky, súkromníci, obce a štát. Väčšina škôl bola cirkevná.

Terajšia základná škola v obci bola postavená v roku 1909, no vyučovanie bolo už skôr, a to v zimnom období v jednom starom opustenom dome. Až do roku 1919 sa vyučovalo v maďarskom jazyku.

Materská škola

V jeseni roku 1975 sa začala výstavba materskej školy s plánovaným nákladom 1.200.000,- Kčs. MŠ sa stavala svojpomocne v akcii „Z“.

Práce organizoval predseda MNV Ján Drobňák a výstavbu riadil vedúci stavebnej skupiny JRD Soľ Schleif Vladimír. Práce na stavbe pokračovali v roku 1976 a 1977 a v apríli 1978 boli ukončené. Kolaudácia sa konala 2. mája. Do prevádzky bola odovzdaná 15. mája.