Zaujímavosti

Milí občania, v dnešnom svete, kedy sa ponáhľame za dosiahnutím svojich cieľov a sme zaneprázdnení vyhliadkami do budúcnosti, nemáme ‘‘čas‘‘ žiť v prítomnosti, nie to ešte pamätať na minulosť. Rozhodli sme sa preto pre zaujímavý projekt, v ktorom Vás v najbližších mesiacoch oboznámime s históriou našej obce. Cieľom tohto projektu je priblížiť udalosti, ktoré sa v našej obci diali za čias minulých.

Podľa archívnych dokladov sa vznik obce datuje na rok 1402, kedy obec vytvorilo asi 8 rodín, ktoré sa prisťahovali z panstva hradu Skrabské. Postavili si drevené domy a ich práca spočívala v prieskume železnej rudy.

Názvy obce:
1402 – Rewdelfalwa; 1414 – Reudel; 1474 – Rywdel; 1773 – Rudlyow; 1907 – Ercfalva ( maďarský názov); 1920 – Rudlov

September:
1944 – Na začiatku septembra 1944 bol pri gréckokatolíckom chráme pochovaný nemecký vojak Erich Lichte. Pohreb obstarala skupina Nemcov. Z našich občanov tam bol prítomný Rudolf Dostal, ktorý robil tlmočníka. V závere obradu Nemec povedal – ,,Hore hlavy, neklesajte v duchu lebo za jedného z nás musí zomrieť desať podliakov‘‘.
1948 – 21. septembra, bez ohľadu na to, na ktorý deň to vyšlo, sa v našej dedine každoročne konala odpustová slávnosť. Pred chrámom sa stále rozložili ‘‘medovnikári‘‘, ktorí predávali svoje výrobky. Zvykom bolo, že mládenci kupovali dievčatám srdiečka. Po odpuste a hostine sa konala zábava v krčme u Peržeľa, na ktorej hral ‘‘starý Šelik‘‘. Zábavu mali na starosti regrúti, ktorí k 1.10. rukovali na vojenčinu.
1962 – V obci bolo zakúpené prvé osobné auto značky Škoda 440. Auto si zakúpil Belinský Mikuláš. Cena vozidla bola 27 500Kčs
1970 – Michal Varga si zakúpil prvý plynový sporák v obci. Cena sporáku bola 1 550Kčs.
1989 – Ceny v Pohostinstve Javorina – Pivo Šariš 12‘ – 4,60Kčs; Borovička – 5,5Kčs; Rum – 6,3Kčs; cigarety Zora – 3,3Kčs; Mars – 5,5Kčs; Clea – 7,7Kčs; Dalila – 8,8Kčs; Petra – 10Kčs; Sparta – 15Kčs
1994 – začiatok plynofikácie obce; napojených 26 domácnosti
2002 – Obec Rudlov si pripomína 600 rokov od prvej písomnej zmienky

Milí občania, prinášame Vám druhú časť z edície ‘‘História obce Rudlov‘‘. Tešíme sa, že prvá časť tohto projektu mala úspech a veríme, že v nastavenom trende budeme pokračovať aj naďalej.

V roku 1787 mala naša obec 420 občanov, čím patrila k väčším obciam v okolí. V tom čase boli naši občania známi najmä výrobou kôs, ktoré vyrábali pre široké okolie. V tomto období patrila obec grófovi Forgáčovi.
1831 (roľnícke povstanie) – 31.augusta sa konala poprava 41 povstalcov, medzi nimi boli aj dvaja Rudlovčania – Ján Pupko a Michal Masič. Obaja mali pred popravou možnosť vysloviť posledné slová. Pupko si pred popravou zaspieval pesničku: ,,Šibenička nová, z javorovho dreva, budze na nej višec Pupkov syn z Rudlova.‘‘ Masič pred popravou povedal: ,,Ej, pánove, keby ja bul znal, že ja višec budzem, inakši by ja s vami bul zučtoval.‘‘
1831 – V čase od 22.7. do 27.8.1831 zomrelo v našej obci na choleru 54 občanov.
18.12.1817 – na fare sa narodil národný buditeľ a jeden zo zakladateľov Matice Slovenskej, Adolf Ivanovič Dobriansky
1822 – bol postavený gréckokatolícky chrám
1867 – v Uhorsku bola vytvorená prvá katastrálna mapa našej obce
– V obci sa v tom čase nachádzalo 70 drevených domov ( z toho 2 slúžili ako mlyny )
– Takisto sa v obci nachádzalo 5 murovaných domov – chrám, hostinec, 2 hospodárske budovy a dom veľkostatku
V roku 1867 hospodárilo v obci 47 sedliackych domácnosti. Najväčším vlastníkom pôdy bol v tom čase Ján Gordan ktorý vlastnil pôdu o veľkosti 9ha 61ar 31m². Druhým najväčším vlastníkom pôdy bol Vasil Gordan. Obaja vlastnili lúky ,,Pred Suchu dolinu‘‘
19.3.1901 – Adolf Ivanovič Dobriansky zomiera
1909 – výstavba budovy školy
1940 – výstavba cesty Soľ – Rudlov

História PD

Dňa 11.4.1958 začala ‘‘presvedčovacia akcia‘‘ pre vstup našich roľníkov do Jednotného roľníckeho družstva (JRD). ‘‘Presvedčovacia rada‘‘ začala od 11.4. do 26.4.1958 robiť pohovory najprv s členmi rady. Postupne sa pohovory robili aj s členmi MNV a neskôr po jednotlivých domácnostiach. Pohovory prebiehali na pôde MNV alebo členovia rady navštevovali jednotlivých občanov priamo doma. Už v prvých dňoch sa rade podarilo získať 14 členov. Postupne sa pridávali aj ďalší a k 25.4.1958 malo JRD 53 členov.
Dňa 26.4.1958 sa konala ustanovujúca schôdza JRD. Z celkovej výmery 584 ha poľnohospodárskej pôdy pripadlo pre JRD 544 ha a pre súkromných roľníkov, ktorí doposiaľ nepodpísali prihlášky, 40 ha. Na jedného člena JRD pripadalo 5,25 ha poľnohospodárskej a 4,67 ha ornej pôdy.
Vedenie JRD:
Homičko Juraj – predseda JRD; Peržeľ Štefan – účtovník JRD; Peržeľ Ján ml. – agronóm JRD; Dobranský Mikuláš – vedúci živočíšnej výroby JRD; Krivák Michal – skladník JRD; Jackanin Michal – vedúci stavebnej skupiny; Benčík Jozef – pokladník JRD.
Z farskej stodoly a maštale bola zriadená ošipáreň. Prvé kŕmičky ktoré v ošipárni pracovali boli Horňáková Mária a Dobranská Mária. Práca krmičiek bola veľmi namáhavá, keďže v tom čase neboli vytvorené podmienky a zázemie. Voda a potrava sa donášala ručne na vzdialenosť 100 metrov.
Pre prvé jesenné práce bol k dispozícií jeden traktor, ktorý mal na starosti Habina Ján. Členovia JRD zistili, že jedným traktorom nedokážu pripraviť pôdu o rozlohe 90ha. Preto sa rozhodli že na práce nasadia aj všetky záprahy. Bolo zapojených 12 konských záprahov, 6 záprahov volov a 25 kravských záprahov.
V roku 1959 sa na hornom konci na pozemkoch cirkevnej lúky začalo s výstavbou poľnohospodárskych budov. V tomto roku sa dokončila maštaľ – Kravín T45 na 45 kusov hovädzieho dobytka, ošipáreň pre 200 kusov. Vo výstavbe bol kravín T-77 na 100 kusov hovädzieho dobytka, ktorý sa ukončil v roku 1960 a kurín T-37 pre 1500 kusov hydiny. Takisto sa v roku 1959 vybudovali dve studne.
V roku 1960 sa postavili aj ďalšie poľnohospodárske budovy, čím sa zvýšila aj stav zvierat. K 31.12.1960 bol stav zvierat nasledovný:
– 180 kusov hovädzieho dobytka, z toho 68 kusov kráv
– 280 kusov ošípaných, z toho 34 prasníc
– 1570 kusov hydiny, z toho 270 kusov nosníc
– 8 kusov ťažných koní

Cirkev v obci

Podľa historických dokumentov žili v Rudlove Rusíni už pred rokom 1585. Môžeme teda predpokladať, že začiatok cirkvi v našej obci sa datuje práve v období okolo tohto roku. Prvý záznam o pôsobení farára v našej obci je z roku 1726, kedy v Brusnici podpísal Vasiľ Dobranský, farár z Rudlova, text Zamoščského vyznania viery a akceptoval závery spomenutej synody, ktorá sa konala v roku 1720 v meste Zamošč.
V roku 1750 nemala farnosť žiadne filiálky a žilo v nej 200 veriacich schopných spovede. V roku 1792 do farnosti patrili aj obce Soľ, Čaklov a Zámutov, a to až do zriadenia farnosti v Zámutove v roku 2000.
Drevený chrám podľa tradície v priestore terajšej farskej záhrady bol zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky a podľa historických dokumentov sa v roku 1746 nachádzal vo veľmi dobrom stave. V roku 1796 mali patronátne právo nad chrámom Štefan Pulsky a Gabriel Dobay. Chrám bol drevený s murovaným presbytériom a mal kapacitu 250 ľudí.
V roku 1821 mala patronátne právo nad farským chrámom grófka Juliana, vdova po grófovi Forgáčovi. Nasledujúci rok, t.j. v roku 1822, veriaci postavili nový murovaný chrám, ktorý stojí dodnes. Tento chrám bol v roku 1887 úplne obnovený a v roku 1912 prebehla rekonštrukcia interiéru. Do chrámu pribudol nový ikonostas a oltár. Nasledujúci rok bola vymenená strecha. Chrám je vybudovaný na staršom, pravdepodobne stredovekom základe. Z architektonického hľadiska ide o jednoloďovú stavbu s polkruhovo uzavretým presbytériom a nápadne dlhou dispozíciou. Vnútorný priestor je krytý pruskými klenbami.
V roku 1967 dostal chrám novú fasádu. O 7 rokov neskôr bola na chráme opäť menená strecha. Po revolúcií, v roku 1990 došlo k odstráneniu ikonostasu a o dva roky neskôr k výmene oltára. V rokoch 2002 – 2004 bola strecha chrámu aj veže nanovo vymenené.
Naša farnosť realizovala v rokoch 2011 – 2013 výstavbu novej farskej budovy. Novú farskú budovu vysvätil 29.septembra 2013 prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ.
Vo farnosti sa konali sväté misie v rokoch 1930, 1944, 1967, 2013 a 2014.

V novembri si pripomíname dva významné sviatky: 1. novembra je to slávnosť Všetkých svätých a 2. novembra – Spomienka na všetkých zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Počas tohto sviatku spomíname na našich najbližších, ktorí už nie sú medzi nami. Tento sviatok má úzku súvislosť s kresťanstvom a cirkvou. V našej obci je prvá zmienka obsadenia farára od roku 1726. Od tohto obdobia sa v našej farnosti vystriedali títo farári :

1726 – 1750 Vasiľ Dobranský
1746 – 1796 Ján Dobranský st.
1796 – 1807 Vasiľ Ladižinský
1806 – 1807 Teodor Ranáč
1807 – 1817 Juraj Kmeť
1817 – 1823 Ján Dobranský
1824 – 1846 Peter Viravec
1846 – 1847 Alexander Demjanovič
1847 – 1850 Albert Bradáč
1850 – 1870 Jozef Danielovič
1870 – 1887 Andrej Petrašovič
1888 – 1922 Anton Brinský
1922 – 1934 Mikuláš Takáč
1933 – 1934 Alexej Desatnik
1934 – 1951 Jozef Želinský
1968 – 1972 Jozef Želinský
1972 – 2003 Michal Hulaj
2003 – 2009 Jozef Sopko
2009 – 2017 Peter Olšavský
2017 – Marek Saraka

Pri chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky sú pochovaní Jozef Danielovič a Andrej Petrašovič. Na miestnom cintoríne je pochovaný Anton Brinský s manželkou.