Súčasnosť

Koncom roku 1996 bola ukončená plynofikácia obce v dĺžke 3131 m s celkovým nákladom 4.186 tis. Sk. V auguste v roku 2000 sa začalo s výstavbou Domu smútku, v máji 2001 s výstavbou vodovodu. S výstavbou vodovodu sa uvažovalo už v roku 1973. Po prieskume výdatnosti prameňa pod Poľanou, ktorý sledoval lesník Milan Rusnák sa neskôr započalo aj s vrtom. Ten bol urobený do hĺbky 98 m, s nákladom 900.000,- Kčs. Vrt bol robený z toho dôvodu, že sa uvažovalo o skupinovom vodovode pre obce Rudlov a Soľ.

V roku 1974 boli práce na vodovode prerušené so zdôvodnením, že kapacita zdroja by v lete pre obe obce nepostačovala. Terajšia stavba je súčasťou skupinového vodovodu pre obce Jastrabie nad Topľou, Soľ, Rudlov a Čaklov. Na odkanalizovanie obce je v k.ú. Soľ umiestnená spoločná ČOV pre obce Jastrabie nad Topľou, Soľ a Rudlov.