VZN

Rok 2021

VZN č. 2-2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rudlov

VZN č. 1-2021_o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

Rok 2020

VZN č. 6-2020 – o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Rudlov

VZN č. 5-2020 – o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudlov

VZN č. 4-2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a na dieťa školských zariadení na území obce Rudlov

VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

VZN č.2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Rudlov

VZN č. 3-2020 – Požiarny poriadok obce Rudlov

Rok 2019

VZN č.1/2019 o podmienkach držania psov (rok 2019)

VZN č.2/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudlov (rok 2019)

VZN č.3/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rudlov

Rok 2017

VZN č.1/2017 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Rudlov (rok 2017)

VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska obce Rudlov (rok 2017)

Rok 2016

VZN č.1/2016 k zápisu dieťaťa do Základnej školy v Rudlove (rok 2016)

VZN č.2/2016 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (rok 2016)

VZN č.3/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Rudlov (rok 2016)

VZN č.3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO (rok 2015)

Rok 2011

VZN č.3/2011 o určení plôch na vylepovanie plagátov v rámci volebnej kampane (rok 2011)

VZN č.1/1992 obce Rudlov o verejnom poriadku (rok 2011)