VZN

Rok 2023

VZN č. 1-2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku

Zásady hospodárenia s majetkom obce Rudlov

VZN č. 1-2023 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Rudlov

Dodatok č. 1-2023 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5-2020 o určení výšky príspevkov pre školy

Rok 2022

VZN č. 2-2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku

Dodatok č. 1-2022 k VZN č. 5-2020 – výška príspevkov pre školy

VZN č. 1-2022 o verejnom poriadku na území obce Rudlov

Rok 2021

VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rudlov

VZN č. 1/2021_o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

Rok 2020

VZN č. 6/2020 – o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Rudlov

VZN č. 5/2020 – o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudlov

VZN č. 4/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a na dieťa školských zariadení na území obce Rudlov

VZN č. 3/2020 – Požiarny poriadok obce Rudlov

VZN č.2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Rudlov

VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

Rok 2019

VZN č.1/2019 o podmienkach držania psov

VZN č.2/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudlov 

VZN č.3/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rudlov

Rok 2017

VZN č.1/2017 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Rudlov 

VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska obce Rudlov (rok 2017)

Rok 2016

VZN č.1/2016 k zápisu dieťaťa do Základnej školy v Rudlove 

VZN č.2/2016 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

VZN č.3/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Rudlov

VZN č.3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO (rok 2015)

Rok 2011

VZN č.3/2011 o určení plôch na vylepovanie plagátov v rámci volebnej kampane (rok 2011)

VZN č.1/2011 obce Rudlov o verejnom poriadku (zákaz činností)

VZN do roku 2010

VZN o verejnom poriadku v obci Rudlov č. 1/1995 (verejná zeleň)