Problematika odpadov

24. januára 2020 | Aktuality

Je separovanie dôležité?

Separovať? Áno, či nie?

V roku 2018 nastali dôležité legislatívne zmeny v ustanovení výšky sadzieb poplatkov za uloženie odpadov. V minulosti sa za uloženie odpadov, ,,skládkovanie‘‘, platila fixná suma za tonu odpadu. Aktuálnou zmenou podľa ,,Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov‘‘ je, že poplatok za skládkovanie je pre obce stanovený podľa úrovne vytriedenia zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu sadzbou v eurách za tonu odpadu a každým rokom sa zvyšuje (viď Tabuľka č.1).

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu Sadzba za príslušný rok v € . t-1
2019 2020 2021
1 <10% 17 26 33
2 10-20% 12 24 30
3 20-30% 10 22 27
4 30-40% 8 13 22
5 40-50% 7 12 18
6 50-60% 6 11 15
7 >60% 5 8 11

Obec Rudlov mala v roku 2018 úroveň vytriedenia odpadu 10,24% (zverejnené na stránke obce: https://obecrudlov.sk/komunalny-odpad/), čo v praxi znamená, že za každú tonu zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu nám v roku 2019 bolo vyfakturovaných 12 EUR. V roku 2020 zaplatíme o podstatne viac, 24 EUR za každú tonu odpadu a v nasledujúcich rokoch bude poplatok vo výške 30 EUR za tonu odpadu. Spôsob zníženia úrovne vytriedenia odpadu existuje.

Každý občan je v systéme triedeného zberu významným hráčom. Rozhoduje o tom, či vyprodukovaný odpad správne a v čo najväčšom množstve vytriedi. Odpady, ktoré je nutné triediť a od ktorých závisí výška poplatku sú tieto: plasty, papier, obaly z kovu, oleje a tuky, batérie a akumulátory, lepenka, sklo, biologický rozložiteľný kuchynský odpad, kovy, elektroodpad (elektronika, chladničky, monitory, batérie, tonery a pod.). Všetky vymenované odpady by sa v žiadnom prípade nemali vyhadzovať spolu s komunálnym odpadom do odpadových nádob, mali by sa vytriediť a odovzdať spoločnosti v termínoch určených na zber konkrétneho odpadu. V harmonograme pre triedený zber odpadov pre domácnosti je v spodnej časti v popise odpadov uvedené, čo sa myslí pod zberom papiera, skla, pet fliaš, zmiešaných plastov a pet fliaš, elektro, VKM, kovov a nebezpečného odpadu. Napríklad:

  • Pod zberom papiera – papier, časopisy, kartón. Nezbiera sa – znečistený a mastný papier, fólie, celofán, obaly z masla, škatuľové obaly, obaly od vajec).
  • Pod zberom elektro, VKM, kovové obaly, každý druh zvlášť v inom vreci:
  1. Biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi technika, pričom elektrický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami a nezbierajú sa vyhrievacie telesá s výmurovkou plynové;
  2. Konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápojov a nezbierajú sa znečistené nebezpečnými látkami od farieb, lepidla, olejov, sprejov, hrnce, pletivo;
  3. Kompozitné obaly – VKM (tetrapak) – čisté nápojové obaly od džúsu, mlieka, smotany, vína.

Je veľmi dôležité odpad správne vytriediť a pripraviť ho v deň zberu zberovej spoločnosti, ktorou je v súčasnej dobe FÚRA s.r.o. Jantárová, 040 01 Košice. Všetkých občanov aj touto cestou upozorňujeme, že na poskytnutom harmonograme vývozu je uvedené upozornenie o tom, že odpadové nádoby alebo vytriedený odpad sa zbierajú v čase od 06:30 hod. do večerných hodín. Pokiaľ sa vyskytnú akékoľvek problémy súvisiace so zberom odpadu, kontaktujte prosím pracovníka obecného úradu osobne alebo na telefónnom čísle 057/4496337.

Vyprodukovaný odpad sa v posledných rokoch pohyboval vo veľkých číslach. V roku 2016  bolo vyvezených 68,55 ton komunálneho odpadu, v roku 2017 – 81,47 t a v roku 2018 – 78,04 t. Z toho vyplýva, že poplatky v budú v budúcnosti vyššie. Poplatok za komunálny odpad predstavuje poplatok za odvoz a poplatok za uloženie odpadu. Preto, ak je to v našich silách, separujme odpad tak, aby sme vytriedili čo najväčšie percento odpadu a znížili tým poplatky.

 

Reportáž o triedení odpadov si môžete pozrieť tu.